logo
SRC Deneme Sınavı 1
1.
Yangın tatbikatları hangi sıklıkla yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Altı Ayda Bir Defa
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi belge ve eşya kontrolünün faydalarından DEĞİLDİR?
Doğru Cevap: "B" Maliyeti artırır
Soru Açıklaması
3.
Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Hizmetin aksamaması: yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
Soru Açıklaması
4.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
Soru Açıklaması
6.
Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
Doğru Cevap: "B" Merkez kaç kuvveti
Soru Açıklaması
7.
Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 90
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta genel kural değildir? 
Doğru Cevap: "D" Çevreye kötü etkisi fazla
Soru Açıklaması
9.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, bölünmüş yollarda 60 km/h, otoyollarda 70 km/h
Soru Açıklaması
10.
İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Her biri 6 kg’lık asgari dolum kapasitesine sahip iki adet yangın söndürücü
Soru Açıklaması
logo
SRC Deneme Sınavı 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığı
Soru Açıklaması
12.
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Para cezası
Soru Açıklaması
13.
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır? 
Doğru Cevap: "C" Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır? 
Doğru Cevap: "B" Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
Soru Açıklaması
16.
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması YASAKTIR? 
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru Açıklaması
17.
 Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik,aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır? 
Doğru Cevap: "B" Sağlık Bakanlığının
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi trafik görelisinin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
Soru Açıklaması
19.
Doğru ifadeyi seçiniz. 
Doğru Cevap: "B" Anlamsız bir biçimde gönderilen iletileri karşı taraf anlayamayacağı için verim alınamaz.
Soru Açıklaması
20.
Grup içi iletişime uymayan kavramı seçiniz. 
Doğru Cevap: "C" Kendi ile iletişim
Soru Açıklaması
logo
SRC Deneme Sınavı 1
21.
Davranışlar üzerine etki eden faktörü seçiniz. 
Doğru Cevap: "C" Kafanın karmakarışıklığı bulaşıcıdır, çevresindekilerin de kafalarının karışmasına neden olur
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlar arasında gösterilebilir? 
Doğru Cevap: "D" Yayaya yeşil yanarken aracın hızlanarak geçmesi
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru Açıklaması
24.
Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yol güvenlik sistemleri
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki haritalardan hangisi BÜYÜK ÖLÇEKLİ haritadır? 
Doğru Cevap: "D" 1/100.000 ölçekli Ankara haritası
Soru Açıklaması
26.
Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve el koymalar, hangi Kanun uyarınca yerine getirilir? 
Doğru Cevap: "B" Ceza Muhakemesi Kanunu,
Soru Açıklaması
27.
Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne ile sorumlu tutulur? 
Doğru Cevap: "C" İşlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur,
Soru Açıklaması
28.
TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" TIR işleminin ibrası
Soru Açıklaması
29.
Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) 
Doğru Cevap: "C" Sigorta ettiren; kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
Soru Açıklaması
30.
Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sigorta eksperi
Soru Açıklaması
logo
SRC Deneme Sınavı 1
31.
Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına göre; “Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mes'ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.” Bu sigortacılığın hangi ilkesi gereğidir? 
Doğru Cevap: "C" Halefiyet Prensibi
Soru Açıklaması
32.
Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir? 
Doğru Cevap: "C" Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
Soru Açıklaması
33.
 İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir? 
Doğru Cevap: "A" Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
Soru Açıklaması
34.
Holger - Nielsen metodu (sırttan bastırma - dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir? 
Doğru Cevap: "A" Yüz üstü
Soru Açıklaması
35.
Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? 
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
36.
Digital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 
Doğru Cevap: "C" Akü takviyesi
Soru Açıklaması
37.
Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" King pim
Soru Açıklaması
38.
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerinin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Karasori
Soru Açıklaması
39.
 Kontak anahtarının görevi nedir?
Doğru Cevap: "D" Elektrik devresini açıp kapatmak
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi muhakemenin tanımıdır? 
Doğru Cevap: "C" Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama;
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.