• Diyabet Hastaları Ehliyet Alamayacak!

2016 itibariyle değişen yönetmelikler uyarınca, diyabet hastası kişilerin ehliyet kullanımı ve sürücü belgesi alması konusunda bazı kısıtlamalar getirildi.

Ehliyet konusunda yapılan düzenlemeler diyabet hastalarını da etkiledi.

Diyabetlilerin özür durumuna göre H Sınıfı Ehliyet alınabilmesine müsaade eden maddeler bu yıl yapılan düzenlemeyle yönetmelikten kaldırılıyor. Yeni yönetmelikte diyabetlinin eğer ciddi bir komplikasyonu varsa; hiloglisemi yaşıyorsa ya da buna neden olan bir ilaç kullanıyorsa toplu taşıma ve iş makinası gibi araçlar için ehliyet alması güçleşecek.

Düzenlemeyle hem sürücülerin, hem de toplu taşımada yolcu olarak bulunan ya da iş sahasında çalışan personele yönelik oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranan sağlık şartlarına dair yönetmelik bu yılın başında değiştirildi. Yeni yönetmelikte sürücü ve sürücü adayarının sağlık durumlarına ilişkin çok ciddi çalışmalar yapıldı. Buna göre geçmişte tek defada alınan ve ömür boyu geçerli olan sürücü belgesi devri artık geride kalmış bulunuyor. Sürücü adayları, ehliyet almak için aile hekimlerinden ya da durumuna göre  sağlık kuruluşlarından rapor almak zorunda. Bu raporlar da ehliyet sahibi olunduktan sonra 5 ila 10 yıllık periyotlarda yenilenecek.

Diyabet Hastaları İçin Ehliyet

Diyabet Hastaları İçin Ehliyet

Yönetmelikte diyabetli bireyler için bir dizi kısıtlama getirilmiş durumda. Araç kullanımı esnasında risk oluşturabileceği konusunda kanaat getirilen kişilerin öncelikle iş makinesi ve toplu taşıma araçları için ehliyet alması oldukça zor bir hale getirilecek. Sağlık durumlarına göre diğer ehliyet sınıflarında da rapora dayalı önlemler alınacağı açıklandı.

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

“MADDE 6 – (1) İç hastalıklarından diabetes mellitusda;
a) Ağır diabetes mellitus vakalarında; kişinin araç kullanmasını olumsuz etkileyecek ölçüde kronik komplikasyonları olan (ağır retinopati ve/veya ağır nefropati ve/veya ağır nöropati gibi) ve/veya insülin ve/veya oral antidiyabetik kullanmak zorunda olup sık hipoglisemiler nedeni ile kan şekeri regulasyonu sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara, kalıcı hipoglisemi duyarsızlığı olanlara ve durumu sağlık raporu ile tespit edilenlere sürücü belgesi verilmez.
b) Tam bir hipoglisemi bilincine ve risk anlayışına sahip, ancak (a) bendi dışında kalan diyabetlilere, birinci grup sürücüler için en fazla beş yıl, ikinci grup sürücüler için en fazla üç yıl aralıklarla muayene ve tetkik edilmek suretiyle sürücü belgesi verilebilir.
c) Duyarsız hipogliseminin tespit edilmesi halinde; tespiti yapan tabip/kuruluş tarafından 4 üncü maddenin onbirinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.
ç) Diyabet tanısı konulmuş kişiler ilk muayenede ve kontrollerde diyabetli olduklarını bildirmekle yükümlüdür.

YORUMLAR